Դպրոցի հոգեբանի հմտությունների զարգացման թրեյնինգ

Թրեյնինգի նպատակն է` Դպրոցում հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպման և իրականացման  գիտելիքների և հմտությունների ձևավորում:

Թրեյնինգի մասնակիցներ` հոգեբաններ, մանկավարժներ, ինչպես նաև նշված մասնագիտացումը ստացող ուսանողներ:

Կիրառվող տեխնիկաներ` ազատ դասախոսություն, քննարկում, վարժանք, դերային խաղ, հոգեբանական ախտորոշման մեթոդներ:

Թրեյնինգի ծրագիր ` I փուլ

Դպրոցի հոգեբանի գործունեության կազմակերպումը /6 ժամ/

• Մասնակիցները կծանոթանան դպրոցում հոգեբանի գործունեության նպատակներին, կաբինետի կահավորմանը ներկայացվող պահանջներին, անհրաժեշտ փաստաթղթերին:

• Կտիրապետեն տարեկան պլան կազմելու, մատյանը վարելու, հաշվետվություն ներկայացնելու հմտություններին:

 

Հոգեբանի գործունեության տեսակները դպրոցում /4 ժամ/

• Մասնակիցները կծանոթանան հոգեբանի գործունեության առանձնահատկություններին աշակերտների, ծնողների և մանկավարժների հետ:

• Պատկերացում կկազմեն դպրոցում հոգեբանական ախտորոշման, կորեկցիոն-զարգացնող, լուսավորչական  աշխատանքի, հոգեբանական կանխարգելման, խորհրդատվության, ինչպես նաև դպրոցում ուսումնական ու կազմակերպչական գործընթացի ուղեկցության մասին:

 

Հոգեբանական ախտորոշման կազմակերպումն ու իրականացումը կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցում /10 ժամ/

• Մասնակիցները կծանոթանան տարբեր տարիքի երեխաների, միջանձնային փոխհարաբերությունների, խմբերի և մանկավարժների մասնագիտական որակների հոգեբանական ախտորոշման առանձնահատկություններին:

• Պատկերացում կկազմեն դպրոցական ուսուցման տարբեր փուլերում և դպրոցի գործունեության տարբեր օղակներում ծագող խնդիրների, դրանց բացահայտման և գնահատման մեթոդների մասին

• Կտիրապետեն ախտորոշման անցկացման փուլերի կազմակերպմանը:

• Կտիրապետեն մեթոդների ընտրության և կիրառման, արդյունքների մշակման հմտություններին:

 

Մասնակցության արժեքը` 25 000 դրամ:

Մասնակիցների թիվը` 7-10:

 

II փուլ

Դպրոցի հոգեբանի կորեկցիոն- զարգացնող աշխատանքի բովանդակությունը: /12 ժամ/

• Մասնակիցները կծանոթանան դպրոցի հոգեբանի կորեկցիոն-զարգացնող աշխատանքի տեսակներին` դասախոսություն, սեմինարներ, վարժանքներ, խաղեր, հոգեբանական թրենինգ, դպրոցում բացահայտված տարբեր խնդիրների կորեկցիայի համար անհրաժեշտ մեթոդներին:

• Կտիրապետեն դպրոցում սեմինարների և դասախոսությունների անցկացման տեխնոլոգիային:

• Կտիրապետեն զարգացնող և կորեկցիոն վարժանքների և խաղերի անցկացման հմտություններին:

 

Հոգեբանական պրոֆիլակտիկան և խորհրդատվությունը դպրոցում /12 ժամ/

• Մասնակիցները կծանոթանան դպրոցում լուսավորչական աշխատանքի, հոգեբանական թեմատիկ զրույցների, հոգեբանական խորհրդատվության առանձնահատկություններին, մանկավարժների, ծնողների և աշակերտների կողմից հոգեբանին դիմելու հնարավոր պատճառներին:

• Կտիրապետեն այցելուի վերաբերյալ սոցիալ-հոգեբանական տեղեկատվության հավաքագրման և ընդհանրացման մեթոդներին:

• Կտիրապետեն առաջնային կոնսուլտացիայի անցկացման համար անհրաժեշտ հիմնական հմտություններին:

 

Մասնակցության արժեքը` 30 000 դրամ:

Մասնակիցների թիվը` 7-10:


Թրեյնինգի հեղինակ և վարող` հոգեթերապևտ Մարիա Թևոսյան:

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ. Էջի հասցեն

Մեկնաբանություն թողնել

Դուք մուտք եք գործել %2$s անունով: Դուրս գալ? Required fields are marked *

*

Անջատել / միացնել հայերենը (Ctrl+Shift)