Monthly Archives: June 2012

Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում

  • խաղային լոգոպեդական թերապիայի ընդհանուր տեսական հարցեր • բանավոր խոսքի խանգարումների շտկմանը նպաստող լոգոպեդական խաղեր

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | 2 Comments