Monthly Archives: July 2012

Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

• դպրոցի լոգոպեդի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխումը տարեկան կտրվածքով • լոգոպեդական փաստաթղթեր • լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլանների քննարկում

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդներ և մեթոդաբանություն

• Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդները և դրանց կիրառությունները • Մեթոդները (նկարներ, զննում, օրագրային, թեստային, գործունեության տվյալների վերլուծություն):

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգեվերլուծության հիմունքներ

  • Հոգեվերլուծության ակունքները, զարգացումը և ճյուղավորումը • Անձը հոգեվերլուծության տեսանկյունից, անձի հոգեսեռական զարգացումը

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Մանկական և տարիքային հոգեբանություն

• Պատկերացում զարգացման մասին • Տարիքի և հոգեկանի զարգացման ասիմետրիա • Տարբեր գիտական պատկերացումներ տարիքի մասին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել